Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2022

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Demianchuk T. D.

Nikiforenko V. S., Nikiforenko O. I.

COMMERCIAL LAW, COMMERCIAL PROCEDURAL LAW

Polyakov R. B.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW

Hrudovenko O. S.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Abakumova Yu. V., Romanenko R. R.

Borovyk A. V.

Shcherbyna N. O., Shablystyi V. V.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC ANALYSIS

Buldakova K. E.

Yepryntsev P. S.

INTERNATIONAL LAW

Serdiuk O. V.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Tychyna D. M.

Pyrtskhalava K. Z.

Marchenko A. V.

Slablyuk N. S.

Soroka M. V.

Lortkipanidze G. G.

Beneskul A. V.

Alina S. S.

Ivanchuk V. Ye.

Podliehaieva K. V.

Todorov V. P.

Peresolyak O. V.

Buha V. V.

Pidpala I. V.

Shchotkevych O. Ye.

Mekh Yu. V.

Kozak I. A.

Khortiuk N. V.

Terekhov V. Yu.

Illiashchuk D. H.

Razdolska O. V.

Koval M. P.