Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2021

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Hren N. M.

Kozynets O. H., Lesun A. Ye.

Kuznietsov S. S.

Kuchuk A. M., Pekarchuk V. M.

Melnyk A. V.

Minchenko O. V.

Sheludiakov R. S., Biloshenko O. Yu., Chabanenko Yu. S.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Hasanov Elshad Eldar oğlu

CIVIL LAW AND PROCEDURE; FAMILY LAW

D. V. Afanasyev, S. V. Lankin, D. A. Maritz

Zinkevych Yu. Ye.

Kryvenko Yu. V.

EMPLOYMENT LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Havrylyuk V. O.

Mukh K. B.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Borovyk A. V., Tomchyk А. V.

Zamryha A. V.

Kapitanenko N. P.

Pozigun І. O.

Hridochkin A. V.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

O. S. Bondarenko

Karelin V. V.

Savytska V. M.

Stomatov E. H., Bolshakova D. O.

Shcherbak S. V., Myroslavskyi S. V.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC ANALYSIS

Klechanovskiy I. S.

Pliushkin A. Yu.

Romtsiv O. I.

Smyrnov M. I.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Lys O. H.

Kremova D. S.

Bihniak O. V.

Maslova Ya. I.

Tymchyshyn A. M.