Архiв номерiв

2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 4, 2021 р.

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Н. О. Клещенко
ПІДХОДИ ДО УНІФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Л. О. Панькова, Р. М. Коваль
ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. В. Бурка, М. І. Боднарук
УКЛАДЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ З МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

Я. В. Сайченко
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

О. В. Тищенко, С. М. Черноус, Л. Г. Дунаєвська
ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО

М. М. Бліхар, Ю. С. Рудницька
ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

А. В. Боровик, Д. Є. Махаринець
СИСТЕМА ТА СТРУКТУРНА ПОБУДОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

І. В. Козачок
ПАРАДИГМИ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

Ю. Ю. Пустовіт
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ) У СФЕРІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. Ю. Синявська
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Н. А. Орловська
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОПАГАНДУ ВІЙНИ (У СВІТЛІ ЗАКОНОПРОЄКТУ № 2689)

А. А. Надоєв
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 426 КК УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. Пахлеванзаде
ПОНЯТТЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

К. Є. Рашевська
УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ КАНАДОЮ ТА КОЛУМБІЄЮ: ОРИГІНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Д. А. Чижов
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Л. Г. Удовика, Г. О. Дічко
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

В. В. Гордєєв, Н. А. Гураленко
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

О. Р. Вайцеховська, В. А. Вдовічен
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПАНІЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

О. В. Настасійчук
ПЕРЕХІД ВІД ІМПЛІЦИТНОЇ ДО ЕКСПЛІЦИТНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ОЦІНОК: КАРЛ ЛАРЕНЦ, КЛАУС-ВІЛЬГЕЛЬМ КАНАРІС, ТОМАС РІМ

М. А. Шепотько
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ ПРАВА)

Р. І. Горяченко
КАДРИ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

О. Ю. Дубинський, Д. В. Бараненко, Н. П. Бортник
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

О. В. Лещенко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

М. В. Косюта, О. Г. Свида
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Я. І. Маслова
АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

П. В. Вовк
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА»

А. С. Вітвіцький
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ

М. О. Писаренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

О. К. Коломоєць
НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

О. В. Кучер
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Повидиш В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

В. А. Карастельов
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. О. Кабиш
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

В. О. Матвійчук
ГЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ДІЗНАННЯ В УКРАЇНІ

Р. С. Козьяков
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

І. В. Ісаєнко
МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Н. А. Лисенко
ҐЕНЕЗА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ТА БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ